ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 1. РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ“
 • 32 часа (16 присъствени и 16 дистанционни)
 • 2 квалификационни кредита

Програмата включва следните подтеми:

 • Създаване и работа с електронни учебни ресурси

 • създаване на електронни учебни ресурси

 • работа с платформи с готови електронни учебни ресурси

 • Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET

Обучението обхваща основите на езика C#, платформата .NET Framework, бази данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX.

 • Разработка на уеб Front-End приложения

Обучението предоставя знания за основните концепции за разработка на уеб приложения и умения за разработка на уеб front-end приложения с HTML, CSS, JavaScript, както и знания, необходими за работа с популярни CMS системи.

 • Е-дневник като средство за оптимизиране на време, комуникация и административни дейности в училище

 • Интегриране на база данни от МОН към е-дневник, регистриране на потребители, въвеждане на данни за ученици, родители и учители

 • Работа в е-дневник и въвеждане на информация. Работа с е-дневник в мобилно приложение за смарт телефони и таблети.

 • Работа в е-дневник за организация на комуникацията между учители, родители и ученици.

 • Работа в е-дневник за създаване на събития, извънкласни дейности и състезания, в които да бъдат канени ученици и родители.

 • работа с е-дневник - модул Статистики - Създаване на справки за отсъствия до 5-то число към НЕИСПУО, създаване на справки към РУО, справки за учителска активност, родителска активност, Забележки (общ брой), Ритмичност на оценяване, Родителска активност, Слаби оценки, Среден успех, Отсъствия (наказани ученици), Отсъствия (средно на ученик) и др.

 1. ИКТ в помощ на обучението по Природни науки
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

ИКТ в помощ на обучението по природни науки

 • организация на дигиталната класна стая (използване на G Suite for Education и Microsoft Office 365 за образование);

 • създаване на учебни продукти със специфичен за предметите софтуер, като се включва използването на MolView, Little Alchemy, BIODIGITAL HUMAN, Physics Studio;

 • създаване на самопроверяващи се тестове;

 • използване на добавена реалност в обучението от типа на Anatomy 4D;

 • използване на VR в преподаването по природни науки.

 
 1. ИКТ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

ИКТ в помощ на обучението по Математика и информатика

 • Използване на графични редактори в часовете по математика

 • Интердисциплинарно и нови подходи по ИТ

 
 1. ИКТ в помощ на ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

ИКТ в помощ на езиковото обучение

 • организация на дигиталната класна стая (използване на G Suite for Education и Microsoft Office 365 за образование);

 • създаване на учебни продукти със специфичен за езиците софтуер;

 • създаване на самопроверяващи се тестове;

 • използване на гласово набиране, речници и tts програми;

 • използване на AR в преподаването по Езиково обучение.

 
 1. ИКТ в помощ на ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

ИКТ в помощ на обучението по Обществени науки и гражданско образование

 • организация на дигиталната класната стая, като основният акцент е при използването на двете най-разпространени системи G Suite for Education и Microsoft Office 365 за образование;

 • създаване на учебни продукти със специфичен за предметите софтуер;

 • създаване на самопроверяващи се тестове;

 • използване на интернет ресурси по отделните предмети;

 • инфографики и преподаване на обществени науки и гражданско образование;

 • използване на добавена реалност в обучението.

 
 1. ИКТ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

ИКТ в помощ на обучението по Музика и Изобразително изкуство

 • създаване на учебни продукти със специфичен за предметите софтуер, като се вкючва използването на Flat - Music notation, VexTab Music Notation приложения за Android за индентифициране на музика и текстове на песни. Работа със свободни графични приложения, основи на създаването на инфографики;

 • начални знания за 3D printer и възможностите му за използване в часове по Изобразително изкуство;

 • използване на интернет ресурси по отделните предмети;

 • използване на добавена реалност в обучението от типа на Aurasma;

 • използване на VR в преподаването по Музика и Изобразително изкуство.

 
 1. ГУГЪЛ И МАЙКРОСОФТ ПРОДУКТИ В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва следните модули:

 • Гугъл и майкрософт продукти в образованието

 • гугъл и майкрософт продукти (excel, word, slides, drive, calendar, keep и т.н.);

 • как да използваме гугъл и майкрософт продуктите в класната стая и какви възможности предлагат;

 • колаборация и ангажираност чрез обща работа над живи документи;

 • какво следва и бъдещи трендове.

 • Социални медии в образованието

 • основи на социалните медии;

 • видове и специфика на социалните медии;

 • образование и колаборация в контекста на различните платформи;

 • скрити възможности и иновация.

 • Prezi & други алтернативи за визуализация

 • основи на работата с Prezi;

 • живи презентации и техните възможности;

 • проектни презентации и изграждане на екип.

 
 1. КИБЕРСИГУРНОСТ И ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО ЗА УЧИТЕЛИ“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва следните модули:

Киберсигурност и дигитално гражданство за учители

 • Киберсигурност

  1. Опасности в мрежата

  2. Защита на личните данни

  3. Основни понятия и програми в киберсигурността

  4. Начини за постигане на по-добра кибер сигурност в училище

  5. Училищни образователни мрежи и сигурността на преподаватели и ученици в тях

  6. Социалните мрежи и ролята им в училище

 • Дигитално гражданство

  1. Медии и информационна грамотност

  2. Етика и съпричастност

  3. Представяне и комуникации

  4. Права и отговорности

  5. Поверителност и сигурност

  6. Потребителски права

 
 1. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ ЗА РАБОТА С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ“
 • 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва следните модули:

Модул 1 (16 учебни часа): Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини

 • Основни принципи за работа с таблети

 • Създаване на дигитални ресурси, прадназначени за деца в предучилищна възраст

 • Как може да използваме таблета за развиващо образование в детските градини.

 • Детски софтуер:

  • Логически и математически софтуер.

  • Работа с цветове.

  • Информационен софтуер, животни и растения.

  • Чуждоезиково обучение.

 • Използване на добавена реалност в обучението от типа на Aurasma

 • Използване на VR в в детските градини

Модул 2 (16 учебни часа): Дигитални инструменти за дидактическа подкрепа в предучилищното образование:

 • Образователно направление „Български език и литература“

 • Образователно направление „Околен свят“

 • Образователно направление „Математика“

 • Образователно направление „Конструиране и технологии“

 • Образователно направление „Изобразително изкуство“

 • Образователно направление „Музика“

 • Образователно направление „Физическа култура“

 1. ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИКТ“
Обучението е разделено на следните модули: Модул 1 (16 учебни часа):
 • основни действия в средата на Windows
 • текстообработка на документи
 • работа с електронни таблици
 • презентационни умения
 • организиране на електронна поща и календар
Модул 2 (16 учебни часа):
 • споделяне, ползване и съхранение на информация в интернет
 • създаване и управление на собствен сайт
 • антивирусна защита на компютърната система
 • сигурност на информацията, киберсигурност
 • онлайн сътрудничество
 • облачни услуги
Модул 3 (16 учебни часа):
 • създаване на електронни учебни ресурси
 • работа с платформи с готови електронни учебни ресурси
Модул 4: (16 учебни часа): виртуална реалност Модул 5: (16 учебни часа): Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET Обучението обхваща основите на езика C#, платформата .NET Framework, бази данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX. Модул 6 (16 учебни часа): Разработка на уеб Front-End приложения Обучението предоставя знания за основните концепции за разработка на уеб приложения и умения за разработка на уеб front-end приложения с HTML, CSS, JavaScript, както и знания, необходими за работа с популярни CMS системи.  
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ И УЧЕБНИЦИ С ОТВОРЕН КОД“

 • 48 учебни часа (24 присъствени часа и 24 часа дистанционно обучение)
 • 3 квалификационни кредита
Програмата включва:
 • Създаване на учебно съдържание към G Suite за образование, насочено по-конкретно към Google Classroom с възможност за работа на няколко преподаватели в една дигитална класна стая.

 • Системи за създаване на цялостни учебни курсове като www.udemy.com с възможност тези курсове да се споделят и променят.

 • Получаване на практически умения за създаване на видео уроци и имплантирането им в учебния процес по подобие на khanacademy.org, но чрез използване на български учебни платформи като daskal.eu.

 • Създаване и генериране на аудио уроци за ученици от различни образователни нива с помощта на TTSReader чрез употреба на свободни апликации през Android

 • Получаване на опит при създаване на учебни подкасти (podcast) чрез използване на свободен софтуер и платформи като Audacity – Audio Recorder and Editor.

 • Основни умения при създаване и дизайн на инфографики, като тук са предвидени няколко онлайн системи от типа на piktochart.com.

 
 1. КИБЕРСИГУРНОСТ, ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ДЕЦАТА В МРЕЖАТА“

 • 48 учебни часа (24 присъствени часа и 24 часа дистанционно обучение)
 • 3 квалификациони кредита
Програмата включва следните модули:

Модул 1: Киберсигурност:

1) Опасности в мрежата

2) Основни понятия и програми в киберсигурността

3) Начини за постигане на по-добра киберсигурност в училище

4) Училищни образователни мрежи и сигурността на преподаватели и ученици в тях

5) Социалните мрежи и ролята им в училище

Модул 2: Дигитално гражданство:

1) Медии и информационна грамотност

2) Етика и съпричастност

3) Представяне и комуникации

4) Права и отговорности

5) Поверителност и сигурност

6) Потребителски права

Модул 3: Превенция на рисковете за децата в мрежата:

1) Защита на личните данни, съгласно изискванията на Общ регламент за защита на данните /GDPR/;

2) Основни опасности за децата в онлайн пространството и начини за справяне с тях;

3) основни форми на онлайн тормоз; неподходящи детски снимки и видео, като публично достъпни материали в мрежата /онлайн репутация/; рискове от попадане в неподходяща среда на емоционално нестабилни деца и тийнейджъри;

4) Наказателна и административнонаказателна отговорност на децата и техните родители.

 
 1. ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, LMS СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕСТВАНЕ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
  Програмата включва:
 • формирането на дигитални класове;

 • ролята на учителя при създаването и разпределянето на учебни материали;

 • създаването и споделяне на електронни учебни ресурси;

 • ролите на учениците във дигиталната класна стая;

 • тестови системи при изпитване на учениците;

 • Създаване и модифициране на тестове;

 • виртуална класна стая, както и възможностите за мениджмънт в нея;

 • начини за управление на класове и групи в дистанционната система;

 • създаване на разнообразно учебно съдържание;

 • персонализиране на съдържанието съобразно отделния обучаем;

 • провеждане на изпити през дистанционната система;

 • основните принципи за ефективно използване на виртуални инструменти и дъски; особеностите на задачите и упражненията в дигитална среда.

 1. ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ СИСТЕМИ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификациони кредита
 
 1. ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“
 • 16 учебни часа (8 присъствени часа и 8 часа дистанционно обучение)
 • 1 квалификационен кредит

Програмата включва:

 • използването и създаването на дидактически материали с Добавена реалност;

 • използването на Виртуална реалност, както и приложението й в учебния процес;

 • използването на тестове и различни извънкласни форми.

 1. ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ – СВОБОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ (БИБЛИОТЕКИ, СПРАВОЧНИЦИ, МУЗЕИ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
Програмата включва:
 • как да търсим онлайн съдържание;
 • използване на свободни електронни ресурси като учебни платформи, образователни общности и страници за образование в социалните мрежи;
 • ролята на учителя при създаването и разпределянето на учебни материали;
 • създаване и споделяне на електронни учебни ресурси;
 • виртуална класна стая, както и възможностите за мениджмънт в нея;
 • основни принципи за ефективно използване на виртуални инструменти и дъски;
 • особености на задачите и упражненията в дигитална среда;
 • използване на електронни енциклопедии и справочници от нов тип/ Wolfram Alpha/;
 • използване на електронни библиотеки, банки с ресури и инфографики;
 • Електронни и виртуални музеи. Използване на VR при разглеждане на експозиции.
 
 1. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ – УМЕНИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ЗАЩИТА НА ДИГИТАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
 1. ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КИБЕРСИГУРНОСТ, ОПАСНОСТИ ЗА ДЕЦАТА В МРЕЖАТА, ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ, НАКАЗАТЕЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
Програмата включва следните модули:

МОДУЛ 1: ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО:

 1. Развитие на понятието за гражданство от древността до наши дни;

 2. Съжителстващи понастоящем поколения, всяко със своите специфични културни и комуникационни характеристики;

 3. Характеристики и основни елементи на дигиталното гражданство: ДИГИТАЛЕН достъп, търговия, комуникация, грамотност, етикет, право /регулация в интернет и нормативна рамка в ЕС/, права и отговорности, здраве и сигурност.

МОДУЛ 2: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КИБЕРСИГУРНОСТ:

 1. Общ регламент за защита на данните в ЕС /GDPR/, Закон за защита на личните данни и свързаното с тях законодателство;

 2. Основни нови принципни моменти в GDPR. Правни основания за обработка и видове категории лични данни. Участници в процеса по обработка на лични данни. Основни права на субектите на лични данни. Основни задължения и необходими технически и организационни мероприятия за учебното заведение, като администратор на лични данни. Видеонаблюдение, системи за обезпечаване на входно-изходен режим, уеб сайт на ведомствата и лични данни. Вредни последици от злоупотребата с лични данни. Вътрешни правила /политики/ за обработка на лични данни в учебно заведение;

 3. Киберсигурност: обща част и нормативна уредба; основни видове киберзаплахи и начини за справяне с тях.

МОДУЛ 3: ОПАСНОСТИ ЗА ДЕЦАТА В МРЕЖАТА, ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ, НАКАЗАТЕЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ“

 1. Наказателна и административно наказателна отговорност. Въведение и основни понятия;

 2. Детска престъпност. Децата и учениците - жертви и извършители на престъпления. Възможности за освобождаване от наказателна отговорност чрез прилагане на специални мерки с възпитателна и поправителна функция;

 3. Киберпрестъпност. Основни видове престъпления в мрежата. Същински компютърни престъпления, компютърна измама, несъщинско компютърно посегателство, детска порнография, измама, изнудване, обида и клевета;

 4. Основни опасности за децата в онлайн пространството и начини за справяне с тях. Основни форми на онлайн тормоз; неподходящи детски снимки и видео, като публично достъпни материали в мрежата /онлайн репутация/; рискове от попадане в неподходяща среда на емоционално нестабилни деца и тийнейджъри и др.

 
 1. РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
Програмата включва:
 • Създаване и използване на учебно съдържание към G Suite за образование, насочено по-конкретно към Google Classroom с възможност за работа на няколко преподаватели в една дигитална класна стая;

 • Създаване и използване на учебно съдържание към Microsoft Office 365 for Education с възможности за цялостно използване на продукти включени в пакета;

 • Създаване на учебно съдържание чрез LMS системи и модифицирането на системата чрез образователни пътеки;

 • Получаване на практически умения за създаване на видео уроци и прилагането им в учебния процес по подобие на khanacademy.org, но и чрез използване на български учебни платформи като daskalo.com;

 • Създаване и използване учебно съдържание през https://learningapps.org/.

 
 1. СЪВРЕМЕННИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП И ДЕФИЦИТИ“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
Програмата включва:
 • Какво включва обучението на децата със специални образователни потребности - ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС СОП В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА;

 • ИКТ в помощ на децата със СОП /общи приложения/. Компютърно базиран мултисензорен и игрови подход;

 • ИКТ в помощ на учителя и учениците, плюсове и минуси /практическа насоченост/;

 • Хиперактивност и дефицит на вниманието - специфика и начини за отреагиране при поведенчески и обучителни трудности от страна на учителя;

 • ИКТ в помощ на учениците и учителя /практическа насоченост/;

 • Специфични обучителни трудности. Емоционални и поведенчески отклонения, специфика и начини за отреагиране от страна на учителя при поведенчески и обучителни трудности;

 • Уеб портали с ресурси, подходящи за обучение на деца със СОП.

 
 1. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ РАБОТА С ИКТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА“

 • 16 учебни часа (8 присъствени часа и 8 часа дистанционно обучение)
 • 1 квалификационен кредит
Програмата включва:
 • Основи на методиката за провеждане на уроци с ИКТ в българското образование и по света. Споделяне на добри педагогически практики;

 • Свободни електронни ресурси;

 • Практически занятия за съставяне на интерактивни образователни тестове;

 • Създаване и работа с електронни учебни ресурси.

 1. МОДЕЛ ЗА ЦЯЛОСТНА ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. КАК ЕФЕКТИВНО ДА ПРИЛОЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ И ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА СРЕДА“

 • 32 учебни часа (16 присъствени часа и 16 часа дистанционно обучение)
 • 2 квалификационни кредита
Програмата включва:
 • Визия за директори /директорски програма/:

• Визия, стратегия за промяна (визия, мисия, цел);

• Стратегическо планиране. Осигуряване качеството на резултата;

• Подсигуряване на ресурси /вътрешни и външни/;

• Приобщаване на преподавателския екип към визията, мисията и целта на промяната.

 • Съвременно преподаване и учене /обучителни програми за учители/:

• Учителят като агент на промяната;

• Персонализирано обучение и индивидуален подход;

• Споделяне на добри педагогически практики;

• Плануване и оценка.

 • Управление на училищната собственост /продукти на ,,Орак Инженеринг“ за образованието/:

• Дигитална среда;

• Иновативна вътрешно-училищна среда;

• ,,Умна“ (интегрирана) училищна сигурност /GDPR, ,,Безопасно училище“ /;

• Управление на училищната собственост.

 • Технологичен проект:

• Иновативен сайт на училището;

• Платформа за сътрудничество /G Suite for Education, Microsoft Office 365/;

• Облачни хранилища за учебна информация и документация;

• Подсигуряване и управления на локални IT ресурси /на ниво институция/.