ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Обучителните програми на ОРАК АКАДЕМИЯ са одобрени със Заповед РД 09-1066/25.01.2017 г. и РД 09-213/02.02.2018 г., на Министъра на образованието и науката. За справка в регистъра на МОН - www.iropk.mon.bg/public.

В зависимост от продължителността на обучението се издават Удостоверения на обучаемите с присъдени съответните квалификационни кредити. За 16 учебни часа – 1 квалификационен кредит, а за 32 учебни часа – 2 квалификационни кредита.

През обучителните курсове на ОРАК АКАДЕМИЯ и само от лятото на миналата 2017-та година вече са преминали и се записали над 1 200 педагогически специалисти.

Основните обучителни програми: ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИКТ с продължителност 16 присъствени академични часа и 1 квалификационен кредит; РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ с продължителност 32 часа (16 присъствени и 16 дистанционни), 2 квалификационни кредита и ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ ЗА РАБОТА С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ – 16 часа, са разработени и се водят от основните лектори - директора на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ Пловдив - доц. д-р Ивайло Старибратов и пом. Директора и два пъти Учител на годината - Борис Михайлов.

Обученията са интерактивни - с практическа и педагогическа насоченост и се водят от високо квалифицирани ИТ специалисти и хабилитирани преподаватели с богат практически опит, зад които застава целия професионален екип от програмисти, инженери и служители на нашата софтуерна компания с над 20-годишна история.

Обученията са предназначени за педагогически специалисти и друг персонал в учебните заведения от системата на народната просвета - училища, детски градини, университети, ресурсни центрове за обучение, общежития и др., независимо от формата на собственост: учители, начален етап; учители прогимназиален етап; учители- гимназиален етап; директори; заместник директори; ръководители направления ИКТ; педагогически съветници и психолози; възпитатели в общежития; логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; корепетитори, хореографи, треньори; учители- предучилищно образование; учители в целодневни организации и др.

В рамките на обучителните курсове значително ще усъвършенстваме дигиталните умения и компетенции на педагогическия Ви състав. След завършване на курса педагогическите специалисти ще притежават практически знания, умения и компетенции за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Те ще научат също как да се повиши мотивацията за учене, какви интерактивни методи могат да се използват в час и как да се прави самооценка и да се управлява качеството на обучителния процес.